Gem Stars

Location
Tongoma, Sierra Leone

Gem Stars