Hirofumi Yoshitake

Position
Coach

Hirofumi Yoshitake