I. Shanghai

Location
Shanghai, China PR

I. Shanghai