Minyor Bobov dol

Location
Bobov dol, Bulgaria

Minyor Bobov dol