Strasbourg Neuhof CS

Location
France

Strasbourg Neuhof CS